ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

42

41

83

4

อนุบาล 2

42

35

77

4

รวมอนุบาล

84

76

160

8

ประถมศึกษาปีที่ 1

56

52

108

4

ประถมศึกษาปีที่ 2

57

53

110

4

ประถมศึกษาปีที่ 3

64

71

135

4

ประถมศึกษาปีที่ 4

76

47

123

4

ประถมศึกษาปีที่ 5

80

71

151

4

ประถมศึกษาปีที่ 6

68

54

122

4

รวมประถมศึกษา

401

348

749

24

มัธยมศึกษาปีที่ 1

61

30

91

4

มัธยมศึกษาปีที่ 2

46

30

76

4

มัธยมศึกษาปีที่ 3

66

48

114

4

รวมมัธยมศึกษา

173

108

281

12

รวม

658

532

1190

41