ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
คู่มือการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพูด Word Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 24
องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59.67 KB 24
บันทึกข้อความระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 181.12 KB 53
6 ปกการประเมินทบทวน Word Document ขนาดไฟล์ 482.25 KB 31
5 ปกการส่งต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 381.8 KB 31
4 ปกการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 525.75 KB 47
3 ปกการป้องกันและแก้ไขปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 479.81 KB 54
2 ปกการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 451.04 KB 30
1 ปกการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 552.26 KB 43
ทพ.15 แบบบันทึกผลการประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อทบทวนการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 38
ทพ.14 แบบประเมินทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 33
ทพ.13 แบบบันทึกการส่งต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 25
ทพ.12 แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 37
ทพ.11 แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 29
ทพ.10 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 29
ทพ.9 แบบบันทึกสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 32
ทพ.8 แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 33
ทพ.7 แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 31
ทพ.6.3 แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม กลุ่มปกติ.กลุ่มพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 30
ทพ.6.2 แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 29
ทพ.6.1 แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม กลุ่มปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 30
ทพ.5.3 แบบสรุปการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 26
ทพ.5.2 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.67 KB 29
ทพ.5.1 แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 35
ทพ.4 ระเบียนสะสม Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 26
ทพ.3.3 SDQสำหรับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.83 KB 24
ทพ.3.2 SDQสำหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 19
ทพ.3.1 SDQฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 41.69 KB 23
ทพ.2 แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 36
ทพ.1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 42