อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
ร่าเริง 
แจ่มใส 
ไหว้งาม 
นามท่าพูด