นโยบายโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
2. พัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านวิชาการและงานอาชีพอย่างหลากหลาย
3. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน