ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยประชาชนร่วมกับเจ้าอาวาสพร้อมใจกันจัดตั้งขึ้น ที่ศาลาวัดท่าพูดในบริเวณที่ดินของวัด จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา 

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำ น้ำท่วมถึง ทิศตะวันตกติดวัดท่าพูดทิศตะวันออกติดคลองวัดท่าพูดทิศเหนือติดถนนสายพุทธมณฑล ไร่ขิง ทิศใต้ติดแม่น้ำนครชัยศรีมีการดำเนินงานตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2464 เปิดทำการสอนครั้งแรก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าพูด นายคลี่ สงกา เป็นครูใหญ่คนแรก และเปิดเป็นทางการตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

พ.ศ. 2464 ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลไร่ขิง

พ.ศ. 2481 เจ้าอาวาสวัดท่าพูดร่วมมือกับประชาชนสร้างอาคารเรียน แบบ ป.2 2 ชั้นขนาด 8 24 ม. และขอตั้งชื่อใหม่ว่าโรงเรียนวัดท่าพูด

พ.ศ. 2483 นายเอื้อน วาราชนนท์ เป็นครูใหญ่จนถึง พ.ศ. 2515 เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พ.ศ. 2526 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2503

พ.ศ. 2507 สร้างอาคารเรียนแบบ 008 โดยงบประมาณของทางราชการร่วมกับเจ้าอาวาสและประชาชน

พ.ศ. 2509 ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 007 อีก 1 หลัง เจ้าอาวาสวัดท่าพูด และประชาชนร่วมบริจาคสมทบ
     พ.ศ. 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017และประชาชนบริจาคสมทบ
     พ.ศ. 2521 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
     พ.ศ. 2522 เจ้าอาวาสวัดท่าพูดร่วมกับประชาชนและทางราชการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 แทนอาคารหลังเดิมที่ ชำรุดอีก 1 หลัง
     พ.ศ. 2530 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท ประชาชนสมทบอีก 1,350,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (หอประชุม) ขนาด 32 36 ม. พื้นที่ 1,152 ตารางเมตร
      พ.ศ. 2538 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท่าพูดร่วมกับประชาชนก่อสร้างอาคารเรียน แบบรัตนโกสินทร์สมโภชน์ อาคาร 4 ชั้น 24 ห้องเรียน
     พ.ศ. 2540 เปิดทำการสอนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2548 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,631 คน นายสุวรรณ เรือนอินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
     พ.ศ. 2550 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,631 คน นายสุวรรณ เรือนอินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
     พ.ศ. 2551 มีนักเรียนจำนวน 1,453 คน นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2556 มีจำนวนนักเรียน 1,176 คน

         ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 มีนักเรียนจำนวน 1,165 คน นายชูพงษ์  กำลังงาม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน