หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปฐมวัย 
อนุบาล 1 - 2 
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทุกระดับชั้นเปิด 4 ห้องเรียน