กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศุภานัน ยิ้มถนอม

นางทักษพร กกแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวณฐมน อภิกิตติธนาเดช

นางปุณยนุช สิริสันต์วชิระ