คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี สุขถาวร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ ทองประไพ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม ชนประชา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา ภิรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพนม ศรีสนิม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรดิต ถานุยุต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : พระ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัณณฑัต กฤชชัยพฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา ธนธนานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายยวด คำทวี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม เถียรทวี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกลิ่น สุวรรณพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญโปรด มากรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน ประภาโส
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ กลั่นประชา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูพงษ์ กำลังงาม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี สุขถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาและเลขานุการ