พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ครูมีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ