กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิตรา อริยวัฒน์วงศ์

นายชัยธวัช เพชรคง

นางสาวภัทรมณ ทรัพย์เลิศ

นางสาวศิวลี มณีอินทร์