กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกฤษฏา หามาฤทธิ์

นางชลธิชา พัฒนศิริมากร

นางสาววาสนา สุรสีห์เรืองชัย

นายปิยะพัทธ์ ขุนวิสาร

นางสาวอารีย์ ขำเพชร
ครูผู้ช่วย