กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริมา ผาลา

นางสุพินยา หามาฤทธิ์

นายณพัส ตาลเสี้ยน

นางสาวภัทรภร พึ่งทรัพย์