กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกุสุมา ผุดวรรณา

นายอโนชา เสือพงษ์ใหญ่

นายเกรียงศักดิ์ ระหงษ์

นายสิทธิพงษ์ ไชยรัตน์