วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  

"โรงเรียนวัดท่าพูด จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา อย่างมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและสุขภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญาโรงเรียน
วิชาการก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
อนามัยก้าวพร้อม สิ่งแวดล้อมก้าวล้ำ
คุณธรรมก้าวเด่น เน้นชุมชนก้าวนำ