คณะผู้บริหาร

นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสรี สุขถาวร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา